Gebruiksvoorwaarden en privacystatement

 

Gebruiksvoorwaarden en privacystatement voor deelname aan De Corona Check 

17 september 2020

Gebruiksvoorwaarden 

 1. Stichting OLVG (‘OLVG’) biedt u samen met de ziekenhuizen waarmee zij samenwerkt (‘Partnerziekenhuizen’) de mogelijkheid om symptomen van een eventuele COVID-19 besmetting bij te houden in een applicatie op uw smartphone of tablet (‘App’). In lijn met het landelijke beleid ontvangt u bij klachten advies om u te laten testen. De gegevens kunnen worden door medewerkers van OLVG of Partnerziekenhuizen worden gecontroleerd en geanalyseerd als u verzoekt om telefonisch contact. Hierna wordt het gebruik van de App en onze zorgverlening in dit verband ook de ‘De Corona Check’ genoemd. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van De Corona Check.
 2. Door gebruik te maken van De Corona Check gaat u een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan met het ziekenhuis uit uw postcoderegio. Bij het aanmelden voor de app is zichtbaar door welk ziekenhuis u zult worden begeleid.
 3. Vanaf 1 oktober 2020 heeft OLVG twee Partnerziekenhuizen: UMC Utrecht en Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina. Tot 1 oktober 2020 zijn ook Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Stichting Maasstad Ziekenhuis, Stichting Jeroen Boschziekenhuis en Stichting Spaarne Gasthuis Partnerziekenhuizen. 
 4. OLVG en de zes oorspronkelijke Partnerziekenhuizen hebben besloten vanaf 1 oktober 2020 het aantal regiecentra dat medische begeleiding biedt terug te brengen tot drie: OLVG in Amsterdam voor het westen van Nederland, het UMC Utrecht in Utrecht voor het midden en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen voor het oosten van het land. Er is sprake van de volgende overdracht: 
  • Spaarne Gasthuis > OLVG
  • Maasstad Ziekenhuis > OLVG
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis > UMC Utrecht 
  • Wilhelmina Ziekenhuis Assen > CWZ

De betrokken gebruikers is gevraagd of zij hiermee instemmen zodat zij de dienst na 1 oktober 2020 kunnen blijven gebruiken. 

 1. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van De Corona Check. OLVG en de Partnerziekenhuizen kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld vanwege verandering van wet- en regelgeving. U zult hierover tijdig geïnformeerd worden via een bericht op de website www.decoronacheck.nl. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden kunt u altijd raadplegen via die aanmeldwebsites en op www.decoronacheck.nl.
 2. De Corona Check wordt ingezet als extra communicatiemiddel vanwege de corona virusuitbraak. De App is een CE gemarkeerd medisch hulpmiddel. De Corona Check is geen vervanging van spoedzorg of reguliere zorg. Iedereen kan altijd gebruik (blijven) maken van de reguliere zorg. U bent in geen geval verplicht gebruik te maken van De Corona Check.
 3. In lijn met het landelijke beleid ontvangt u bij klachten advies om u te laten testen. Heeft u behoefte aan telefonisch contact kunt u dat via de App kenbaar maken. Het medisch team van De Corona Check zal dan binnen 48 uur proberen contact met u op te nemen. Zij kunnen in dat geval zien welke klachten u heeft ingevoerd in de App. U bent zelf verantwoordelijk om in te schatten of u hierop kan wachten of dat u spoedzorg nodig heeft. Heeft u dringend zorg nodig, ook als u de App gebruikt? Onderneem dan zelf actie en neem contact op met uw huisarts of bel bij spoed 112.
 4. De Corona Check is een crisismaatregel. Dat betekent dat wij nu niet kunnen inschatten wat er precies gaat gebeuren. Om die reden behoudt OLVG zich het recht voor de reactietermijnen aan te passen en/of te verruimen. Ook kan OLVG op ieder moment besluiten nieuwe aanmeldingen voor De Corona Check te weigeren en/of bestaande deelname te stoppen.
 5. De Corona Check is bedoeld voor eigen persoonlijk gebruik. U kunt gebruik maken van De Corona Check als u 18 jaar of ouder bent. Ook moet u in het bezit zijn van een goed werkende koortsthermometer. Verder heeft u een email adres nodig waarop u e-mails kunt ontvangen en een geschikte tablet of smartphone om de App op te installeren. U heeft hiervoor het besturingssysteem Android versie 7 of hoger OF Apple versie iOS12 of hoger nodig. U mag de App uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze wordt aangeboden.
 6. Gebruik van De Corona Check is kosteloos. Voor de duidelijkheid, dit geldt zowel voor uw gebruik van de App als voor de begeleiding door het medisch team van OLVG en van de Partnerziekenhuizen van De Corona Check. 
 7. De gegevens die u invult in de App kunnen worden gelezen door het medisch team van OLVG of de Partnerziekenhuizen van De Corona Check. Dit team is speciaal opgezet voor de zorgverlening in verband met De Corona Check en bestaat uit zorgverleners ondersteund door medisch specialisten. Zodra telefonisch contact nodig is, zult u altijd benaderd worden door medewerkers van het medisch team vanuit het Partnerziekenhuis in uw regio. 
 8. Adviezen via De Corona Check worden gegeven op basis van de informatie die u verstrekt. De medisch deskundigen van het medisch team van De Corona Check hebben geen toegang tot uw reguliere patiëntendossier. Zij baseren hun begeleiding volledig op de gegevens die u invult in de App. U bent ervoor verantwoordelijk dat u juiste en volledige informatie in de App invoert en aan uw zorgverlener verstrekt. 
 9. Medewerkers van het medisch team van De Corona Check kunnen (samen met u) besluiten de toegang tot de App te sluiten. Bijvoorbeeld omdat u dat zelf wenst of in geval van wilsonbekwaamheid. Zij zullen dan de procedure in werking zetten uw account te verwijderen. Ook kunt u zich via de afmeldknop in de App zelf afmelden en de App verwijderen.
 10. Wanneer u gebruik maakt van De Corona Check verwerken OLVG en het Partnerziekenhuis persoonsgegevens van u, waaronder medische gegevens. OLVG en de Partnerziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om uw privacy en de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking te waarborgen. U leest hierover meer in het privacystatement.
 11. U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een apparaat waarop de App kan worden geïnstalleerd, een goed werkende koortsthermometer en een internetaansluiting en u draagt hiervan zelf de kosten. OLVG en de Partnerziekenhuizen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in de beschikbaarheid van het internet evenals voor het gebruik van een ondeugdelijke koortsthermometer of ondeugdelijk apparaat waarop de App is geïnstalleerd.
 12. OLVG en de Partnerziekenhuizen spannen zich in voor een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van De Corona Check. OLVG en het Partnerziekenhuis kunnen niet garanderen dat u altijd onbelemmerde toegang heeft tot de App en ongestoord en ononderbroken gebruik van de App kunt maken. OLVG en het Partnerziekenhuis staan er niet voor in dat de App of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten of gebreken kunnen worden verbeterd.
 13. OLVG en de Partnerziekenhuizen spannen zich ervoor in om de App adequaat te (laten) beveiligen. U dient er zelf voor zorgen dat u uw apparaat adequaat beveiligt is en ongeautoriseerde derden geen toegang hebben tot de informatie in de App. U kunt bijvoorbeeld uw apparaat beveiligen met een sterk wachtwoord of pincode welke u geheim houdt.
 14. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de App berusten en blijven berusten bij OLVG en/of diens licentiegevers. U krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om de App te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U dient zich te onthouden van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van OLVG en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om (delen van de) App en de content van de App te reverse engineeren, aan te passen, te comprimeren, te kopiëren of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLVG en/of diens licentiegevers.
 15. Hebt u een klacht over De Corona Check? Deze kunt u per e-mail sturen naar klacht@decoronacheck.nl. Als uw klacht of vraag specifiek ziet op het telefonisch contact vanuit een Partnerziekenhuis, wordt deze doorgestuurd naar de klachtenbemiddelaar van het betreffende Partnerziekenhuis. In andere gevallen wordt uw klacht behandelt door OLVG. Zodra hiervoor ruimte is dan nemen wij uw klacht in behandeling. Wij vragen uw begrip dat momenteel gelet op de corona virusuitbraak het openhouden van de (spoed)zorg onze eerste prioriteit heeft.

Privacystatement

 1. Wij raden u aan dit Privacystatement zorgvuldig te lezen. OLVG en de Partnerziekenhuizen kunnen dit Privacystatement van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld vanwege verandering van wet- en regelgeving. U zult hierover tijdig geïnformeerd worden via een bericht op de website www.decoronacheck.nl. Het meest actuele Privacystatement kunt u altijd raadplegen via die aanmeldwebsites en op www.decoronacheck.nl.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerker

 1. OLVG en de Partnerziekenhuizen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens die verwerkt worden in de app. 
 2. Vanaf 1 oktober 2020 heeft OLVG enkel twee Partnerziekenhuizen: het UMC Utrecht en de Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina Partnerziekenhuizen. Tot 1 oktober 2020 zijn ook de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Stichting Maasstad Ziekenhuis, Stichting Jeroen Boschziekenhuis en Stichting Spaarne Gasthuis Partnerziekenhuizen. 
 3. Alleen als gebruikers uit de betrokken postcoderegio’s toestemming hebben gegeven, worden zij vanaf 1 oktober 2020 begeleid vanuit een ander ziekenhuis. Op 17 september 2020 is per email aan hen gevraagd of zij akkoord gaan met de overdracht van hun behandelingsovereenkomst en bijbehorende gegevens naar het nieuwe regiecentrum voor hun postcoderegio. 
 1. OLVG en ieder Partnerziekenhuis heeft een eigen regiecentrum ingericht en bedient daarmee gebruikers in het eigen postcodegebied. De postcodegebieden overlappen elkaar niet.
 2. Alle gegevens die verwerkt worden via De Corona Check komen in eerste instantie in één centrale database terecht welke wordt beheerd door OLVG. Gebruikers van De Corona Check ontvangen zoveel mogelijk automatische (e-mail) berichten. OLVG zorgt hiervoor op basis van een medisch protocol dat is afgestemd met de Partnerziekenhuizen.
 3. Als het nodig is dat u gebeld wordt, worden uw gegevens automatisch klaargezet voor controle en analyse door het ziekenhuis in uw eigen postcoderegio. Uw gegevens zijn dan te raadplegen door de zorgregisseurs van dat Partnerziekenhuis. Daarna kan het nodig zijn dat u verder wordt behandeld en begeleid door dat ziekenhuis.
 4. Voor de App maken OLVG en de Partnerziekenhuizen gebruik van technologie van Luscii Healthcare B.V. (Luscii). Luscii verwerkt uw persoonsgegevens namens OLVG en de Partnerziekenhuizen als verwerker in de zin van het toepasselijke recht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. OLVG en de Partnerziekenhuizen hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Luscii en afspraken gemaakt over de betrouwbaarheid en veiligheid van de gegevensverwerkingen.

Gezondheidsgegevens en bewaartermijn

 1. Als u gebruik wilt maken van De Corona Check, is het noodzakelijk dat OLVG en de Partnerziekenhuizen een aantal gegevens van u verwerken, waaronder uw e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum en gegevens over uw gezondheid. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens is het gebruik van De Corona Check niet mogelijk. Een volledig overzicht van de gegevens die OLVG en Partnerziekenhuizen verwerken vindt u in het overzicht onderaan dit privacystatement.
 2. OLVG en de Partnerziekenhuizen verwerken gegevens over uw gezondheid. OLVG en de Partnerziekenhuizen mogen deze gegevens verwerken als zorginstellingen omdat dit noodzakelijk is voor het verstrekken van gezondheidszorg en tevens noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. De zorgregisseurs van de regiecentra die inzage hebben in uw gezondheidsgegevens hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.
 3. De gegevens die u invoert in de App worden niet automatisch opgenomen in uw elektronisch patiëntendossier. Mocht u onverhoopt worden opgenomen als patiënt dan kunnen de gegevens die u hebt ingevoerd in de App zo nodig alsnog worden overgenomen in uw medisch dossier. Wel zullen uw gegevens op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) na afloop van uw gebruik van De Corona Check nog 20 jaar worden bewaard, gerekend vanaf de laatste wijziging van de gegevens. Een langere bewaartermijn is mogelijk voor zover nodig op grond van goed hulpverlenerschap. U kunt daarnaast ook zelf vragen om een elektronisch afschrift van uw gegevens, zodat u ze zelf desgewenst kunt laten opnemen in uw patiëntendossier van uw eigen zorgaanbieder. U kunt hiervoor een verzoek indienen via privacy@decoronacheck.nl.

Verwerkingsdoelen en grondslagen

 1. OLVG en de Partnerziekenhuizen verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 
  1. Het aanbieden van De Corona Check en de daarin opgenomen functionaliteiten en diensten, evenals nieuwe versies en updates.
  2. Verbeteren van gebruiksgemak van De Corona Check.
  3. Logging en beveiliging, opsporen van onregelmatigheden en zwakheden.
  4. Anonimiseren van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden met betrekking tot het coronavirus en verwante virussen. 
  5. Support en ondersteuning ten behoeve van de werking van De Corona Check.
  6. Afhandelen van vragen, klachten of procedures. 
  7. U benaderen om toestemming te vragen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van dit soort verzoeken.
  8. U informeren over eventuele toekomstige doorontwikkeling en/of extra functionaliteiten van De Corona Check, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van dit soort berichten. 
 2. OLVG en de Partnerziekenhuizen verwerken de gegevens op basis van de grondslag uitvoering overeenkomst, algemeen en vitaal belang vanwege de coronavirus uitbraak en het gerechtvaardigd belang van OLVG en de Partnerziekenhuizen. 
 3. OLVG en de Partnerziekenhuizen zullen daarnaast uw gegevens anonimiseren om deze te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, ook in samenwerking met derde partijen. Dit onderzoek is onder meer bedoeld om inzicht te krijgen in de verspreiding van het coronavirus. Uw gegevens zullen alleen voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt nadat deze zijn geanonimiseerd. 
 4. Soms zijn ook niet-anonieme gegevens nodig voor onderzoek. Mogelijk benaderen wij u daarom in de toekomst om toestemming te vragen voor dit soort wetenschappelijk onderzoek. U zult alleen benaderd worden door onderzoekers van UMC Utrecht, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis of OLVG. U ontvangt dan per onderzoek informatie en u kunt ook per onderzoek beslissen of u wel of niet mee wilt doen, tenzij u daar bezwaar tegen hebt gemaakt. 

Beveiliging persoonsgegevens

 1. Artikel 32 van de AVG verplicht OLVG en de Partnerziekenhuizen om passende technische en organisatorische maatregelen te (laten) nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 
 2. OLVG en de Partnerziekenhuizen hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:
  1. OLVG en Partnerziekenhuizen werken conform NEN7510;
  2. Autorisatiebeleid voor medewerkers die toegang hebben tot de gegevens in De Corona Check;
  3. Periodieke privacy awareness trainingen; 
  4. Gegevens in de App worden altijd over HTTPS (SSL/TLS) overgebracht; 
  5. Er worden firewall beschermde servers (inclusief back-ups) gebruikt; 
  6. Data worden zo min mogelijk voor langere tijd lokaal op telefoons of tablets opgeslagen en gebeurt dit wel, dan worden gegevens versleuteld; 
  7. De encryptie is met AES256, ook op de servers van onze cloud dienstverlener; 
  8. Data worden van lokale gegevensdragers (smartphone of tablet) gewist bij het uitloggen; 
  9. Alle activiteiten worden gelogd. Wanneer daar aanleiding toe is kunnen wij activiteiten monitoren.

Uw privacyrechten

 1. U heeft recht op inzage in uw (persoons)gegevens (artikel 15 van de AVG en artikel 7:456 BW) en het recht om correctie of verwijdering van uw (persoons)gegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG en artikel 455 WGBO).
 2. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u OLVG en de Partnerziekenhuizen verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen zoals hieronder toegelicht. OLVG en de Partnerziekenhuizen behandelen uw verzoek binnen een redelijke termijn.
 3. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).
 4. U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG en artikel 455 WGBO). Er zijn uitzonderingen op het recht om uw gegevens te verwijderen of wissen: indien het gegevens betreft waarvoor een wettelijke plicht bestaat deze te bewaren, of indien het om gegevens gaat die voor derden van belang zijn, kan uw verzoek niet worden ingewilligd. OLVG en de partnerziekenhuizen dienen binnen drie maanden te voldoen aan een verzoek om gegevens te verwijderen of wissen.
 5. Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die OLVG en de Partnerziekenhuizen van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.
 6. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen

 1. Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen via privacy@decoronacheck.nl. In dat geval zal een kopie van uw identiteitsbewijs worden opgevraagd. Deze kopie zal na verificatie van uw identiteit direct worden verwijderd. Uw email zal zo nodig worden doorgestuurd naar ziekenhuis van uw postcoderegio, dat kan OLVG of één van de Partnerziekenhuizen zijn. 
 2. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als OLVG de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Ontvangers van persoonsgegevens

 1. OLVG en de Partnerziekenhuizen zullen uw gegevens niet aan derde partijen verstrekken, behalve voor wetenschappelijk onderzoek en ook alleen nadat uw gegevens zijn geanonimiseerd.
 2. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door de door OLVG en de Partnerziekenhuizen ingeschakelde verwerker, Luscii healthtech B.V. (Luscii). Luscii heeft toegang tot uw persoonsgegevens conform de afspraken die OLVG en de Partnerziekenhuizen met Luscii hebben gemaakt in de verwerkersovereenkomst.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

 1. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derde partijen, waaronder onze verwerker Luscii. Deze partijen kunnen zich bevinden buiten de EER bevinden of onderaannemers inschakelen die zich buiten de EER bevinden. Wanneer doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER dat volgens de Europese Commissie geen adequaat beschermingsniveau biedt, zorgen wij ervoor dat de doorgifte van persoonsgegevens wordt gelegitimeerd door een doorgifteovereenkomst te sluiten op basis van goedgekeurde standaard contractsbepalingen (Standard Contractual Clauses, SCC’s). Wanneer u meer wilt weten over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@decorornacheck.nl. 

Klachten

 1. Indien u meent dat de gegevensverwerking door OLVG of de Partnerziekenhuizen niet in overeenstemming is met de wet- en regelgeving, kunt u hierover een melding doen via privacy@decoronacheck.nl. Uw melding zal behandeld worden door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OLVG tenzij het gaat om de telefonische contacten met een Partnerziekenhuis. In dat geval zal uw melding behandeld worden door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het betreffende Partnerziekenhuis. 
 2. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder ten aanzien van naleving van privacywetgeving. U hebt het recht bij hen een klacht in te dienen. Op de (externe link)website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u veel informatie, o.a. ook over privacyregelgeving en gegevensverwerking in de zorg.
Overzicht Persoonsgegevens die verwerkt worden van gebruikers
Voor- en achternaam, geslacht, postcode, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, naam zorgorganisatie, unieke gebruikersnaam of ID, patiëntennummer, ingangsdatum account, programma, groep (gebruiker/admin/zorgverlener), berichten gestuurd via de app (feedback, support), instellingen van de app, metingen en waarden en frequenties daarvan, logging van gebruik (datum en tijdstip inloggen / uitloggen), authenticatie token, IP adres, informatie ten behoeve van push notificaties, type apparaat dat gebruikt wordt (iOS/Android) en versienummer, browser informatie, versie van de app, of gebruiker een patiënt is bij zorgverlener, diagnoses, relevante medicatie, of gebruiker getest is op corona virus